[Ảnh Phật] Bộ hình ảnh minh hoạ Chú đại bi

Đánh giá:
[star_rating themes="flat" id="12704"]

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 1

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 2

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 3

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 4

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 5

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 6

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 7

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 8

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 9

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 10

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 11

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 12

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 13

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 14

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 15

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 16

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 17

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 18

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 19

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 20

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 21

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 22

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 23

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 24

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 25

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 26

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 27

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 28

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 29

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 30

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 31

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 32

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 33

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 34

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 35

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 36

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 37

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 38

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 39

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 40

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 41

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 42

Bộ hình ảnh minh hoạ chú đại bi 43


Thần Chú đại bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni do Ngài Quan Thế Âm bồ tát nói. Phật nói Chú Đại Bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Người trì chú này phải phát Bồ đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn bình đẳng với mọi loài và phải trì tụng liên tục thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc. Dưới đây là một số ảnh minh hoạ chú đại bi được sưu tầm, xin chia sẻ cùng các vị.

Đánh giá:
[star_rating themes="flat" id="12704"]